Essential, Reference

เราจะเขียนอ้างอิง เมื่อมีการใช้โปรแกรม REDCap อย่างไร?

โปรแกรม REDCap เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Vanderbilt สามารถใช้งานได้ฟรี มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งาน ทางมหาวิทยาลัยได้ให้มีข้อกำหนดให้มีการอ้างอิงถึงการศึกษาวิจัยของโปรแกรม ที่ยืนยันถึงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ […]